DRAM

秋月 (2006.11.4)
メーカ 型名 パッケージ 容量 価格
EliteMT M11B416256A-35J (35ns) SOJ40P 256k×16 \100
ELPIDA HM5117805LTT6
2M×8 \300
OKI MSM5117800F-60 TSOP28P 2M×8 \600

EliteMT

メーカサイト (英語)

ELPIDA

メーカサイト (英語)

OKI

メーカサイト (英語)